Tổng hợp  #

Tính năng này hỗ trợ kế toán thực hiện các công việc liên quan đến kế toán tổng  hợp như: bút toán phân bổ, bút toán kết chuyển, bút toán chênh lệch tỷ giá, …  duyệt chứng từ và quản lý các sổ kế toán.

Danh mục  #

 • Danh mục tài khoản
 
 • Danh mục phí, nhóm phí
 
 • Khai báo bút toán phân bổ, kết chuyển
 
 • Khai báo bút toán chênh lệch tỷ giá
 
 • Khai báo diễn giải chứng từ tự động
 
 • Khai báo thông tin đối tượng cho tài khoản 

Chứng từ  #

 • Phiếu kế toán
 
 • Xử lý giao dịch chờ duyệt
 
 • Bút toán huỷ
 
 • Bút toán phân bổ, kết chuyển
 
 • Bút toán đánh giá chênh lệch tỷ giá 

Báo cáo  #

 • Sổ nhật ký chung
 
 • Sổ cái cho một tài khoản/nhiều tài khoản
 
 • Sổ chi tiết cho một tài khoản/nhiều tài khoản
 
 • Sổ chữ T cho một tài khoản/nhiều tài khoản
 
 • Bảng kê chứng từ theo mã phí, bộ phận, …
 
 • Bảng tổng hợp chi phí phát sinh trong kỳ, so sánh giữa 2 kỳ 

Powered by BetterDocs

Trả lời