Quản lý kho  #

Giúp quản lý kho hàng và hoạt động nhập, xuất, tồn kho theo vị trí, theo nhóm,  theo lô, theo thời hạn lưu kho … để quản lý tốt hơn hàng tồn kho, tăng tốc quay  vòng hàng tồn kho.

Quản lý danh mục  #

 • Danh mục kho hàng: cho phép khai báo không giới hạn số lượng kho hàng,  vị trí trong kho; cho phép khai báo và theo dõi kho hàng đại lý, ký gửi. 
 • Danh mục hàng hoá, vật tư: Cho phép phân mục nhóm hàng hoá vật tư  theo các nhu cầu quản lý khác nhau (theo nhóm, theo lô), theo nhiều đơn vị  tính khác nhau, quản lý tồn kho tối thiểu/tối đa. 

Chứng từ  #

 • Phiếu nhập kho
 
 • Phiếu xuất kho
 
 • Phiếu nhập, xuất điều chuyển
 
 • Tạo mã lô, quét barcode
 
 • Tính giá trung bình 

Báo cáo  #

 • Tổng hợp nhập, xuất, tồn theo đối tượng, theo kho hàng,
 
 • Bảng kê nhập, xuất kho
 
 • Báo động tồn kho vật tư lớn hơn mức tối đa hoặc nhỏ hơn mức tối thiểu.

 • Báo cáo tồn kho theo thời gian để phát hiện ra các hàng hoá, vật tư có thời gian  lưu kho dài lớn hơn thời hạn quy định hoặc hàng hoá, vật tư chậm luân chuyển. 

Powered by BetterDocs

Trả lời