Dự án, công trình  #

Tính năng này giúp doanh nghiệp tập hợp chi phí, tính giá thành, theo dõi doanh  thu và lợi nhuận của từng vụ việc, hợp đồng, công trình hay sản phẩm khác nhau.

Danh mục  #

  • Danh mục vụ việc/dự án/công trình/hợp đồng/sản phẩm
 
  • Danh mục phân nhóm 

du an cong trinh

Báo cáo  #

  • Bảng kê chứng từ theo vụ việc/dự án/công trình/hợp đồng/sản phẩm
 
  • Bảng cân đối phát sinh theo vụ việc/dự án/công trình/hợp đồng/sản phẩm
 
  • Sổ chi tiết, số dư theo vụ việc/dự án/công trình/hợp đồng/sản phẩm
 
  • Tổng hợp chi phí, kết quả kinh doanh theo vụ việc/dự án/công trình/hợp đồng/ sản phẩm. 

Powered by BetterDocs

Trả lời