Hệ thống  #

Giúp doanh nghiệp  #

  • Khai báo nhóm, người sử dụng: Thêm mới, điều chỉnh, xoá, sửa …
 
  • Phân quyền truy cập theo đơn vị, công ty, chi nhánh hoặc theo chức năng
 Phân quyền trạng thái: lập chứng từ, chờ duyệt, …
 
  • Bảo trì dữ liệu, chuyển dữ liệu giữa các chương trình, kiểm tra dữ liệu sai  lệch, lịch sử dữ liệu sửa/xoá

he thong

Powered by BetterDocs

Trả lời