Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính #

xCyber Books hỗ trợ đầy đủ các số sách kế toán, báo cáo tài chính theo quy định hiện hành

 

  • xCyber Books có thể nâng cấp lên hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP, tự động
  • chuyển số liệu đã có trên phần mềm kế toán sang hệ thống ERP.
  • xCyber Books hỗ trợ kế nối đa dạng các hệ thống phần mềm: CRM, POS, HRM, ERF
  • 
Có hệ thống API để làm việc với các hệ thống khác

Powered by BetterDocs

Trả lời