Tài sản cố định  #

Theo dõi và quản lý thông tin tài sản cố định: nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị  còn lại, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, thời gian sử dụng …

Danh mục  #

  • Danh mục TSCĐ: Tên, mã, phân nhóm, lý do tăng, giảm …
 
  • Danh mục bộ phận sử dụng TSCĐ
 
  • Các tham số hệ thống: bút toán phân bổ khấu hao, tự động tính hết giá trị  còn lại vào kỳ kết thúc khấu hao, tính khấu hao theo ngày/tháng

 Quản lý TSCĐ 
  • Khai báo thông tin TSCĐ: nguyên giá, giá trị đã khấu hao, giá trị còn lại, số  kỳ khấu hao … để phục vụ việc quản lý và báo cáo TSCĐ. 
  • Tính khấu hao, điều chỉnh khấu hao, tạo bút toán khấu hao cuối kỳ, dừng  khấu hao, thôi khấu hao, phân bổ khấu hao cho nhiều bộ phận/vụ việc … 
  • Điều chỉnh giá trị TSCĐ khi đánh giá lại tài sản, lắp ráp/nâng cấp thêm hoặc  tháo dỡ/giảm bớt phụ tùng … làm thay đổi giá trị TSCĐ. 
  • Điều chuyển bộ phận sử dụng
 
  • Khai báo giảm TSCĐ khi thanh lý, nhượng bán 

Giúp doanh nghiệp  #

  • Danh mục TSCĐ theo loại tài sản, nhóm tài sản, bộ phận sử dụng, …
 Sổ TSCĐ báo cáo chi tiết về TSCĐ, tình hình tăng/giảm TSCĐ.
 
  • Bảng tính khấu hao TSCĐ, bảng kê TSCĐ hết khấu hao còn sử dụng 

Powered by BetterDocs

Trả lời