Bán hàng & công nợ phải thu

Bán hàng và công nợ phải thu #

Giúp tạo lập hoá đơn, ghi nhận doanh thu và theo dõi công nợ phải thu theo khách hàng, theo hoá đơn, theo hợp đồng,…

Ban hang va cong no phai thu 1

Quản lý danh mục #

  • Danh mục khách hàng
  • Danh mục nhân viên bán hàng
  • Danh mục phương thức thanh toán
  • Danh mục thời hạn thanh toán
  • Danh mục hợp đồng

Tạo hoá đơn #

  • Tạo hoá đơn theo các cách khác nhau: Lập trực tiếp hoá đơn mới, lấy số liệu từ một đơn hàng (CRM), lấy số liệu từ phiếu xuất
  • Tuỳ chọn loại hoá đơn: hoá đơn kiêm phiếu xuất kho, hoá đơn bán hàng, hoá đơn dịch vụ, phiếu nhập hàng bán/dịch vụ bị trả lại

Báo cáo #

  • Báo cáo công nợ theo khách hàng/nhiều khách hàng, xác nhận công nợ, đối chiếu công nợ.
  • Báo cáo công nợ chi tiết theo hoá đơn, hợp đồng. Thời hạn công nợ chi tiết theo từng hoá đơn, từng hợp đồng ký kết.

Ban hang va cong no phai thu 2

Powered by BetterDocs

Trả lời