Công cụ dụng cụ  #

Giúp theo dõi, quản lý và phân bổ công cụ dụng theo đơn vị, theo khoản mục chi  phí, theo thời gian,… để doanh nghiệp tối ưu hơn chi phí vận hành kinh doanh.Danh mục  #

 • Danh mục loại, nhóm CCDC
 
 • Danh mục lý do tăng, giảm CCDC
 
 • Danh mục bộ phận sử dụng CCDC
 
 • Danh mục tham số phân bổ 

Quản lý CCDC  #

 • Khai báo tăng CCDC
 
 • Phân bổ CCDC
 
 • Điều chỉnh giá trị CCDC
 
 • Điều chuyển bộ phận sử dụng
 
 • Khai báo giảm CCDC, thôi phân bổ CCDC 

Báo cáo  #

 • Danh mục, sổ chi tiết CCDC
 
 • Bảng tính phân bổ chi tiết theo loại CCDC, theo thời gian. 

Powered by BetterDocs

Trả lời