Tích hợp ngân hàng điện tử

Tích hợp ngân hàng điện tử  #

xCyber Books hỗ trợ chức năng xử lý tự động dữ liệu sao kê tài khoản ngân hàng  điện tử nhằm giảm sai sót và tăng hiệu suất xử lý công việc cho kế toán 

  • Import sao kê
 
  • Hạch toán bút toán tiền gửi

Powered by BetterDocs

Trả lời