Giá thành  #

Tính năng này giúp kế toán tập hợp và theo dõi chi phí sản xuất theo từng đối  tượng giá thành: sản phẩm, bộ phận, lệnh sản xuất,…

Danh mục  #

  • Đối tượng tính giá thành: là tổ hợp của sản phẩm, bộ phận, lệnh sản xuất
 Các yếu tố chi phí cần phân tích trong giá thành sản phẩm
 
  • Danh mục công đoạn, bộ phận

 

Cập nhật số liệu  #

  • Khai báo số dư dở dang đầu kỳ theo chi phí, vật tư, sản phẩm
 
  • Cập nhật số liệu lệnh sản xuất, định mức nguyên vật liệu, hệ số phân bổ, đối  tượng phân bổ chi phí
 
  • Tính giá thành, kiểm tra giá thành,… 

Báo cáo  #

  • Báo cáo giá thành chi tiết theo từng yếu tố: theo kỳ, theo sản phẩm, bộ phận,  lệnh sản xuất …
 
  • Báo cáo giá thành sản phảm theo nhóm yếu tố: đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, giá  thành, cuối kỳ và giá thành đơn vị.
 
  • Báo cáo giá thành chi tiết theo vật tư
 
  • Báo cáo tổng hợp chi phí sản xuất theo sản phẩm, theo yếu tố
 Báo cáo so sánh nguyên vật liệu thực tế với định mức theo sản phẩm
 Bảng tập hợp chi phí phát sinh trong kỳ. 

Powered by BetterDocs

Trả lời