Vào số dư đầu kỳ tài khoản

Đường dẫn: Tổng hợp/Đầu kỳ/Vào số dư đầu kỳ tài khoản
Dùng để vào số dư đầu kỳ của các tài khoản khi bắt đầu sử dụng chương trình. Lưu ý: đối
với các tài khoản công nợ thì vào số dư ở phân hệ Phải thu, Phải trả.
Các bước vào số dư như sau:
✓ Chọn năm cần vào số dư

image 13

✓ Nhấn vào nút thêm mới trên thanh công cụ:

image 14

✓ Chọn tài khoản cần vào số dư:

image 15

Giải thích các trường ở màn hình vào số dư

 • Tài khoản
  Là tài khoản cần vào số dư.
 • Đầu kỳ, đầu năm
  Số dư đầu kỳ là số dư tại kỳ bắt đầu sử dụng chương trình, số dư đầu năm là số dư tại
  ngày bắt đầu năm tài chính của năm bắt đầu sử dụng chương trình. Trường hợp ngày
  bắt đầu sử dụng chương trình là ngày đầu năm tài chính thì số dư đầu kỳ và đầu năm
  sẽ bằng nhau.
 • Dư nợ, dư có

Dư nợ hoặc dư có tiền VND

 • Dư nợ nt, Dư có nt
  Dư nợ tiền ngoại tệ hoặc dư có tiền ngoại tệ.

Powered by BetterDocs

Trả lời