Tích hợp hóa đơn điện tử

Tích hợp hóa đơn điện tử  #

Hoá đơn đầu vào  #

  • xCyber Books hỗ trợ tự động cập nhật hoá đơn đầu vào từ một email đã đăng ký.
  • xCyber Books hỗ trợ xử lý hạch toán hoá đơn, chứng từ đầu vào theo nghiệp vụ kế  toán khai báo sẵn mà kế toán không phải nhập lại thủ công bằng tay. 

Hoá đơn đầu ra  #

  •  xCyber Books hỗ trợ tích hợp và kết nối đa dạng các nhà cung cấp giải pháp phần  mềm hoá đơn điện tử: xCyber Bill, Bkav, Viettel, … 
  • xCyber Books hỗ trợ xử lý hạch toán hoá đơn đầu ra tự động theo nghiệp vụ kế toán  khai báo sẵn mà kế toán không phải nhập lại thủ công bằng tay.

Powered by BetterDocs

Trả lời