Bán hàng & công nợ phải thu

Bán hàng & công nợ phải thu #

– Theo dõi tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng chi tiết theo từng loại tiền, ngân hàng và mục đích sử dụng

– 
Theo dõi và thanh toán thu, chi (phiếu thu/phiếu chi, giấy báo nợ/giấy báo có) chi tiết theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn, khế ước, khoản mục phí và theo các đối tượng thông tin cần quản lý khá

anh 1 1

Xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ

  • Tỷ giá ghi sổ được phép khai báo theo nhiều phương pháp khác nhau: đích danh, trung bình tháng, trunh bình di động;
  • Tỷ giá ghi sổ và chên lệch lãi (lỗ) được tạo ngay khi cập nhật và lưu chứng từ
  • Cho phép chỉnh sửa tỷ giá và tự động tính toán theo phương pháp khai báo ngầm định ngay khi phát sinh hoặc cuối kỳ.

Quản lý khế ước vay/cho vay:

  • Cho phép khai báo danh mục và quản lý các khoản đi vay, tiền gửi tiết kiệm, cho vay khác …
  • Cho phép quản lý lãi suất, thời hạn, số tiền thanh toán gốc, lãi theo từng đợt phát sinh.

Đầy đủ các loại báo cáo giúp doanh nghiệp quản trị tài chính của mình:

  • Sổ quỹ, nhật ký thu, chi tiền, số dư tài khoản ngân hàng,
  • Bảng tỷ giá, bảng kê chứng từ, bảng cân đối phát sinh theo khế ước

Powered by BetterDocs

Trả lời