Giới thiệu chung

Đối tượng sử dụng tài liệu #

Tài liệu này được xây dựng để hỗ trợ người dùng nắm được cách thức sử dụng chương
trình, qua đó có thể thực hiện tốt các công việc được giao liên quan đến kế toán tổng
hợp

Những tính năng cơ bản #

Cập nhật chứng từ định kỳ #

Gồm các chứng từ:
✓ Phiếu kế toán
✓ Bút toán phân bổ
✓ Bút toán kết chuyển
✓ Bút toán chênh lệch tỷ giá
✓ Duyệt chứng từ

Vào số dư đầu kỳ #

✓ Vào số dư đầu kỳ tài khoản khi bắt đầu sử dụng phần mềm.

Sổ kế toán #

Gồm các báo cáo:
✓ Bảng kê chứng từ
✓ Sổ nhật ký chung
✓ Sổ cái tài khoản
✓ Sổ chi tiết tài khoản
✓ Sổ tổng hợp chữ T của tài khoản


Powered by BetterDocs

Trả lời