Quản lý cây tổ chức

Quản lý cây tổ chức #

Việc tạo lập cây tổ chức giúp bạn sắp xếp các người dùng là nhân sự trong tổ chức, doanh nghiệp của bạn một cách khoa học. Đồng thời đó cũng là cơ sở để phân quyền sử dụng các quy trình và mẫu tài liệu trên hệ thống cho từng đơn vị trong tổ chức.

 

Rectangle 3077 4

 

Powered by BetterDocs

Trả lời