Hệ số trượt giá BHXH là gì? Hệ số trượt giá BHXH năm 2024 mới nhất

hệ số trượt giá BHXH

Hệ số trượt giá BHXH là gì? Hệ số trượt giá BHXH năm 2024 mới nhất như thế nào? Hệ số trượt giá ảnh hưởng đến những khoản tiền nào của người lao động?

1. Hệ số trượt giá là gì?

Hiện nay không có văn bản quy phạm pháp luật nào giải thích cụ thể hệ số trượt giá là gì. Tuy nhiên, có thể hiểu hệ số trượt giá là mức chênh lệch phản ánh sự biến động của giá cả trên thị trường so với giá trị của hàng hóa.

Hệ số do nhà nước quy định theo từng thời kỳ nhất định, giúp tạo ra sự cân bằng về giá trị tiền tệ tại thời điểm hiện tại so với các thời điểm trước. Thông thường hệ số trượt giá được nhà nước điều chỉnh qua hàng năm hoặc khi có lạm phát tăng cao.

Xem thêm: Tải mẫu 05b-KT – Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

2. Hệ số trượt giá BHXH năm 2024 mới nhất như thế nào? 

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH về Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có nêu rõ Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2024, các quy định tại Thông tư 20/2023/TT-BLĐTBXH áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2024.

Như vậy hệ số trượt giá BHXH năm 2024 dưới đây sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2024

Bảng 1: Hệ số trượt giá tiền lương đóng bảo hiểm xã hội 

Năm Trước 1995 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Mức điều chỉnh 5,43 4,61 4,36 4,22 3,92 3,75 3,82 3,83 3,68 3,57 3,31
Năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Mức điều chỉnh 3,06 2,85 2,63 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27
Năm 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mức điều chỉnh 1,23 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0

 

Bảng 2: Hệ số trượt giá thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 

Năm 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Mức điều chỉnh 2,14 2,0 1,83 1,54 1,41 1,33 1,27 1,27 1,23
Năm 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Mức điều chỉnh 1,19 1,15 1,12 1,08 1,07 1,03 1,0 1,0

3. Cách tính hệ số trượt giá BHXH năm 2024

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 115/2015/NĐ-CP và Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP thì hệ số trượt giá BHXH được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng tương ứng như sau:

3.1 Hệ số điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH 

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm và được xác định bằng biểu thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người lao động hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100% : Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 1994 bằng 100%

Trong đó:

– t là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

– Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

3.2 Hệ số điều chỉnh thu nhập đã đóng BHXH

Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố hằng năm và được xác định bằng công thức sau:

Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t = Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm liền kề trước năm người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng bảo hiểm xã hội tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100% : Chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm của năm t tính theo gốc so sánh bình quân của năm 2008 bằng 100%

Trong đó:

– t: Là năm bất kỳ trong giai đoạn điều chỉnh;

– Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của năm t được lấy tròn hai số lẻ và mức thấp nhất bằng 1 (một).

 

Trả lời