Tải mẫu 05b-KT – Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

Tải mẫu 05b-KT - Mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT

05b-KT là một mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Doanh nghiệp nên điền đầy đủ và chính xác các thông tin theo hướng dẫn trong mẫu.

1. Mẫu 05b-KT là gì?

Mẫu 05b-KT là một mẫu báo cáo tình hình đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc cho người lao động. Mẫu này được ban hành kèm theo Công văn số 2236/BHXH-TST ngày 16/8/2022 của BHXH Việt Nam.

Theo Công văn này, mẫu 05b-KT được áp dụng từ ngày 16/8/2022 và thay thế cho mẫu 05a-KT trước đó. Mẫu 05b-KT có một số điểm khác biệt so với mẫu 05a-KT, chẳng hạn như:

– Mẫu 05b-KT có thêm phần cam kết và trách nhiệm của đơn vị/doanh nghiệp trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

– Mẫu 05b-KT có thêm phần danh sách lao động thuộc các trường hợp không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc, số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia.

– Mẫu 05b-KT có thêm phần giải trình nguyên nhân không tham gia BHXH, BHYT bắt buộc cho từng lao động.

Mẫu 05b-KT là một công cụ quan trọng để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ các quy định về bảo hiểm xã hội và y tế tại Việt Nam. Qua việc cung cấp thông tin chi tiết và cam kết của đơn vị/doanh nghiệp, nó góp phần quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi và bảo vệ xã hội cho người lao động.

2. Tải mẫu 05b-KT

Download mẫu báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT 05b-KT tại đây

3. Hướng dẫn điền mẫu 05b-KT

Tại các số được đánh dấu trong mẫu đơn, bạn điều theo hướng dẫn sau:

(1) Chữ viết tắt tên đơn vị (nếu có).

(2) Tên cơ quan BHXH đã gửi thông báo đề nghị đăng ký tham gia đóng BHXH, BHYT.

(3) Tên đơn vị/doanh nghiệp, ghi đúng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(4) Ghi mã số thuế, hoặc mã số ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp.

(5) Ghi rõ số nhà, đường phố, thôn, xóm, tổ dân phố/xã, phường, thị trấn/huyện, quận, thành phố, thị xã / tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(6) Giám đốc, Tổng giám đốc.

Tóm tắt lại mẫu này sẽ gồm các nội dung sau:

1) Tên, mã số, địa chỉ, người đại diện theo pháp luật của đơn vị/doanh nghiệp.

2) Tổng số lao động của đơn vị/doanh nghiệp đang sử dụng, trong đó phân biệt số lao động đang tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; số lao động không thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc; số lao động thuộc đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT bắt buộc nhưng chưa tham gia.

3) Cam kết và trách nhiệm của đơn vị/doanh nghiệp trước pháp luật về báo cáo tình hình đóng BHXH, BHYT bắt buộc.

4) Danh sách lao động thuộc các trường hợp trên (đính kèm bảng 1, 2, 3).

Trả lời