Quy định về việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Việc cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh được thực hiện như thế nào? Các trường hợp cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh ra sao?

Các trường hợp cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Theo điểm a khoản 2 Điều 13 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh như sau:

* Hóa đơn bán hàng:

Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng trong các trường hợp:

– Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý thuế 2019 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;

– Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

– Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

* Hóa đơn giá trị gia tăng:

Cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng trong các trường hợp:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

+ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hóa đơn để giao cho người mua;

+ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

+ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

– Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Tải Mẫu Đơn đề nghị cấp hoá đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh Tại đây

Hướng dẫn cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

Trường hợp 1: Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn bán hàng:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, loại hóa đơn bán hàng cấp theo từng lần phát sinh, gồm:

+ Hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định tại khoản 4 Điều 91 Luật Quản lý Thuế 2019 không đáp ứng điều kiện phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế nhưng cần có hóa đơn để giao cho khách hàng;

+ Tổ chức không kinh doanh nhưng có phát sinh giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;

+ Doanh nghiệp sau khi đã giải thể, phá sản, đã chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thuộc các trường hợp sau:

++ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

++ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

++ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ và gửi đến Cục Thuế.

Bước 2: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Bước 3: Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác lập.

Trường hợp 2: Đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh là hóa đơn giá trị gia tăng:

Bước 1: Lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

Đối tượng được cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, loại hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cấp theo từng lần phát sinh, gồm:

+ Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác thuộc diện nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuộc các trường hợp sau:

++ Ngừng hoạt động kinh doanh nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế có phát sinh thanh lý tài sản cần có hoá đơn để giao cho người mua;

++ Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cần có hóa đơn giao cho khách hàng để thực hiện các hợp đồng đã ký trước ngày cơ quan thuế thông báo tạm ngừng kinh doanh;

++ Bị cơ quan thuế cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn.

+ Tổ chức, cơ quan nhà nước không thuộc đối tượng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có bán đấu giá tài sản, trường hợp giá trúng đấu giá là giá bán đã có thuế giá trị gia tăng được công bố rõ trong hồ sơ bán đấu giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì được cấp hóa đơn giá trị gia tăng để giao cho người mua.

Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo Mẫu số 06/ĐN-PSĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Bước 2: Người nộp thuế truy cập vào hệ thống lập hóa đơn điện tử của cơ quan thuế để lập hóa đơn điện tử theo quy định.

Bước 3: Cơ quan Thuế tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và và cấp mã của cơ quan thuế trên hóa đơn điện tử do doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác lập.

Quy định về việc đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT theo từng lần phát sinh

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 quy trình ban hành kèm theo quyết định 1447/QĐ/TCT năm 2021 quy định về việc tiếp nhận xử lý và cấp mã đối với hóa đơn điện tử theo từng lần phát sinh cụ thể:

– Tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử của Mã theo mẫu theo phương thức điện tử trong trường hợp người nộp thuế đã có chữ ký số hoặc tài khoản, sử dụng cổng điện tử cổng điện từ tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã do người nộp thuế lập và gửi theo các phương thức được quy định. Trong thời gian 15 phút kể từ khi nhận được đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã, cổng điện tử tự động đối chiếu thông tin và tạo bởi mẫu thông báo. Công chức thuộc bộ phận tiếp nhận dữ liệu tiếp nhận trực tiếp các tài liệu liên quan tới đề nghị các hóa đơn điện tử có mã của người nhận nộp thuế theo các văn bản quy định về việc các hóa đơn theo từng lần phát sinh.

– Đối với trường hợp người nộp thuế chưa có chữ ký số và tài khoản sử dụng cùng điện tử thì công chức thuộc Bộ phận tiếp nhận dữ liệu tiếp nhận đề nghị theo mẫu đơn bản giấy có chữ ký đóng dấu của người nộp thuế và các tài liệu liên quan theo các văn bản quy định về việc cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh như hợp đồng kinh tế, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý.

Theo đó việc tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã theo từng lần phát sinh được quy định cụ thể bao gồm tiếp nhận đề nghị các hóa đơn điện tử có mã theo mẫu theo phương thức điện tử. Trong trường hợp người nộp thuế đã có chữ ký số hoặc tài khoản sử dụng cổng điện tử tiếp nhận đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo mẫu trong trường hợp người nộp thuế trước có chữ ký số và tài khoản sử dụng cổng điện tử.

Trả lời