Thông báo chuyển đổi link truy cập đối với phần mềm BHXH, phần mềm văn bản điện tử, phần mềm kế toán

thông báo thay đổi link hệ thống xcyber

Kể từ 01/3/2024, CyberLotus chuyển đổi link truy cập đối với phần mềm bảo hiểm xã hội điện tử xCyber Care, phần mềm văn bản điện tử xCyber Doc, phần mềm kế toán trực tuyến xCyber Books theo thông báo số 02/2024/TB-CB ngày 28/02/2024.

Đối với phần mềm hóa đơn điện tử xCyber Bill, kể từ 01/05/2024 chỉ áp dụng phương thức đăng nhập bằng email hoặc SĐT, khách hàng cần chuyển đổi tài khoản theo phương thức đăng nhập trước thời gian này để tránh gián đoạn dịch vụ.

Kính đề nghị các đại lý/đối tác cập nhật, truyền thông, phổ biến cho toàn hệ thống kinh doanh của mình và đồng hành cùng CyberLotus nhằm hỗ trợ khách hàng sử dụng dịch vụ xCyber được thống nhất và hiệu quả.

Trả lời