Quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ 01/01/2025 theo Thông tư 24/2024/TT-BTC

Quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ 01/01/2025 theo Thông tư 24/2024/TT-BTC

Những quy định mới nhất về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp được quy định trong thông tư 24/2024/TT-BTC sẽ được trình bày trong bài viết này. Cùng xCyber tìm hiểu nhé!

Điểm danh các loại sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025

Theo khoản 4 Điều 6 của Thông tư 24/2024/TT-BTC, có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, các loại sổ kế toán hành, sự nghiệp chính bao gồm:

– Mỗi đơn vị chỉ được phép sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho mỗi kỳ kế toán năm, bao gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết.

Các đơn vị phải mở đầy đủ các sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, tuân thủ đầy đủ nội dung, trình tự, và phương pháp ghi sổ theo quy định của Thông tư 24/2024/TT-BTC.

– Sổ kế toán tổng hợp được sử dụng để ghi lại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh theo trình tự thời gian hoặc theo nội dung kinh tế. Khi cần thiết, việc ghi sổ có thể kết hợp cả theo trình tự thời gian và phân loại các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh theo nội dung kinh tế.

– Sổ và thẻ kế toán chi tiết:

  • Sổ và thẻ kế toán chi tiết được dùng để ghi lại chi tiết các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh liên quan đến các đối tượng kế toán theo yêu cầu quản lý mà sổ kế toán tổng hợp không thể phản ánh chi tiết. Số liệu trên sổ và thẻ kế toán chi tiết cung cấp thông tin cụ thể phục vụ cho việc quản lý trong đơn vị và cho việc tính toán, lập các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.
  • Theo yêu cầu quản lý và hạch toán của từng đối tượng kế toán riêng biệt, đơn vị có thể bổ sung thêm các thông tin trên sổ và thẻ kế toán chi tiết để phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động và các yêu cầu quản lý khác.
  • Thông tin và số liệu trên sổ và thẻ kế toán chi tiết phải khớp đúng với các chỉ tiêu và số liệu có liên quan trên sổ kế toán tổng hợp.

Quy định về việc mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025 như thế nào?

Theo khoản 6 Điều 6 của Thông tư 24/2024/TT-BTC, quy định về việc mở sổ kế toán hành chính, sự nghiệp như sau:

Thời điểm mở sổ kế toán: Sổ kế toán phải được mở vào đầu kỳ kế toán năm hoặc ngay sau khi có quyết định thành lập đơn vị. Sổ kế toán mới sẽ bắt đầu ghi nhận thông tin và số liệu từ sổ kế toán năm cũ, đồng thời ghi chép các nghiệp vụ kinh tế, tài chính mới phát sinh từ ngày 01/01 của năm tài chính, ngân sách mới.

Thông tin trên sổ kế toán: Trên sổ kế toán của đơn vị phải ghi rõ tên đơn vị, tên sổ kế toán và ký hiệu sổ; ngày, tháng, năm lập sổ; chữ ký của nhân viên kế toán lập sổ, kế toán trưởng hoặc người phụ trách kế toán của đơn vị. Đối với đơn vị hạch toán phụ thuộc, sổ kế toán cũng phải có các thông tin này và chữ ký của người được giao làm công việc kế toán.

Sổ kế toán tài khoản ngoài bảng: Đối với các sổ kế toán theo dõi tiếp nhận và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí viện trợ nước ngoài, kinh phí vay nợ nước ngoài theo dự án, và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ phải quyết toán số đã sử dụng theo mục lục ngân sách nhà nước, sau ngày 31/12, phải giữ nguyên số liệu thuộc năm trước để tiếp tục theo dõi và điều chỉnh trong thời gian quyết toán theo quy định.

Niên độ kế toán: Đơn vị phải mở sổ kế toán để hạch toán các phát sinh mới thuộc năm sau phù hợp với niên độ quyết toán theo quy định.

Phần mềm kế toán: Các thông tin và dữ liệu trên sổ kế toán sử dụng phần mềm kế toán phải đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định của pháp luật về kế toán và Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Sổ kế toán thủ công: Nếu sổ kế toán được mở thủ công, cần hoàn thiện thủ tục pháp lý như sau:

  • Sổ kế toán phải được đóng thành quyển, ngoài bìa ghi rõ tên đơn vị, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ, ngày, tháng, năm khóa sổ, họ tên và chữ ký của những người có liên quan, và đóng dấu. Phải ghi ngày, tháng, năm kết thúc ghi sổ hoặc ngày bàn giao sổ cho người khác.
  • Các trang sổ kế toán phải được đánh số liên tục từ trang 01 đến trang cuối cùng, và giữa các trang phải có dấu giáp lai của đơn vị.

Quy định về việc ghi sổ kế toán hành chính, sự nghiệp như thế nào?

Theo khoản 7 Điều 6 Thông tư 24/2024/TT-BTC, quy định về ghi sổ kế toán hành chính, sự nghiệp như sau:

– Căn cứ ghi sổ: Việc ghi sổ kế toán phải dựa trên chứng từ kế toán hoặc thông tin, dữ liệu xác thực các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Nội dung ghi sổ phải chính xác, trung thực, và tài khoản sử dụng trong hạch toán kế toán phải phù hợp với nội dung nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh. Số liệu trên sổ kế toán phải rõ ràng, liên tục theo thời gian, và thông tin phải được hiển thị đầy đủ, có hệ thống; không được viết tắt hay bỏ cách dòng.

– Mở sổ kế toán: Đơn vị phải mở đầy đủ sổ kế toán theo quy định. Việc ghi sổ kế toán phải theo trình tự ghi sổ, đảm bảo đầy đủ các thông tin tối thiểu cần có cho từng sổ kế toán theo quy định tại Phụ lục II “Hệ thống sổ kế toán” kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC.

– Ghi sổ thủ công: Khi ghi sổ kế toán thủ công, phải dùng mực không phai và không được dùng mực đỏ hay bút chì. Khi ghi hết trang sổ, phải cộng số liệu của từng trang để mang số cộng trang trước sang đầu trang kế tiếp; không được ghi xen thêm vào phía trên hoặc dưới. Nếu không ghi hết trang sổ, phải gạch chéo phần không ghi. Không được tẩy xóa thông tin đã ghi trên sổ kế toán.

Quy định về việc khóa sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2025

Theo khoản 8 Điều 6 Thông tư 24/2024/TT-BTC, việc khóa sổ kế toán hành chính, sự nghiệp là quá trình cộng sổ để tính tổng số phát sinh bên Nợ, bên Có và số dư cuối kỳ của từng tài khoản kế toán, hoặc tổng số thu, chi, tồn quỹ, nhập, xuất, tồn kho trong kỳ. Sau khi sổ kế toán đã được khóa và báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán đã nộp cho cơ quan có thẩm quyền, đơn vị không được phép thay đổi thông tin, số liệu trên sổ kế toán. Nếu cần điều chỉnh số liệu kế toán, phải thực hiện theo quy định tại Điều 7 của Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Kỳ khóa sổ và Trình tự khóa sổ kế toán: Xem chi tiết tại điểm a và điểm b khoản 8 Điều 6 Thông tư 24/2024/TT-BTC.

Lưu ý:

Các đơn vị có thể tự thiết kế mẫu sổ kế toán dựa trên danh mục sổ kế toán và hướng dẫn nội dung sổ kế toán tại Phụ lục II “Hệ thống sổ kế toán” kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BTC. Ngoài ra, đơn vị có thể mở thêm các sổ kế toán chi tiết theo yêu cầu quản lý, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về kế toán và các quy định liên quan.

Bài viết trên đã tổng hợp những thông tin về quy định về sổ kế toán hành chính, sự nghiệp từ 01/01/2025 theo Thông tư 24/2024/TT-BTC. Hy vọng sẽ giúp ích cho bạn!

Xem thêm về: Chuyển đổi số toàn diện cùng hệ sinh thái xCyber

—————-
📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS
☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038
📞 Hotline : 0938 262 038

Trả lời