Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở nào?

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì? Việc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm được thực hiện dựa trên cơ sở nào? Bài viết này, xCyber sẽ cùng bạn tìm hiểu thêm những vấn đề về thuế thu nhập doạnh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì?

Theo quy định tại Mục 2 của Chuẩn mực số 17 trong Hệ thống Chuẩn mực Kế toán, được ban hành và công bố theo Quyết định 12/2005/QĐ-BTC:

  • Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn bộ số thuế thu nhập tính trên thu nhập chịu thuế TNDN, kể cả các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại nước ngoài mà Việt Nam chưa ký Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần.
  • Thuế thu nhập doanh nghiệp cũng bao gồm các loại thuế liên quan khác được khấu trừ tại nguồn đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động tại Việt Nam không có cơ sở thường trú tại Việt Nam, được thanh toán bởi công ty liên doanh, liên kết hoặc công ty con, tính trên khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu có); hoặc thanh toán dịch vụ cung cấp cho đối tác nước ngoài theo quy định của Luật Thuế TNDN hiện hành.

2024 Thum 3

Việc ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế phải nộp trong năm được thực hiện dựa trên cơ sở nào?

Việc ghi nhận thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm được quy định tại tiểu mục 1 Mục A Phần I Thông tư 20/2006/TT-BTC như sau:

I – HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN CHUẨN MỰC “THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP”

A – Quy định chung

1 – Ghi nhận “Thuế thu nhập doanh nghiệp”

(1) Hàng quý, kế toán xác định và ghi nhận số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong quý. Thuế thu nhập tạm phải nộp từng quý được tính vào chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành của quý đó.

(2) Cuối năm tài chính, kế toán phải xác định số và ghi nhận thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm trên cơ sở tổng thu nhập chịu thuế cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Thuế TNDN thực phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.

(3) Trường hợp số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm phải nộp trong năm lớn hơn số thuế phải nộp cho năm đó, thì số chênh lệch giữa số thuế tạm phải nộp lớn hơn số thuế phải nộp được ghi giảm chi phí thuế TNDN hiện hành và ghi giảm trừ vào số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

(4) Trường hợp phát hiện sai sót không trọng yếu của các năm trước liên quan đến khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.

Theo quy định trên, việc ghi nhận thuế TNDN thực tế phải nộp trong năm được thực hiện dựa trên tổng thu nhập chịu thuế của cả năm và thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm được ghi nhận là chi phí thuế TNDN hiện hành trong Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của năm đó.

Lưu ý: Nếu phát hiện sai sót không trọng yếu liên quan đến thuế TNDN phải nộp của các năm trước, doanh nghiệp được phép hạch toán tăng (hoặc giảm) số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của các năm trước vào chi phí thuế thu nhập hiện hành của năm phát hiện sai sót.

2024 Thum 4

Nguyên tắc xác định nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định thế nào?

Nguyên tắc xác định nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Điều 12 Thông tư 78/2014/TT-BTC như sau:

Điều 12: Nguyên tắc xác định

Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi có trụ sở chính. Trường hợp doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc hoạt động tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác với địa bàn nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thì số thuế được tính nộp ở nơi có trụ sở chính và ở nơi có cơ sở sản xuất.

Việc phân bổ số thuế phải nộp quy định tại khoản này không áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình hay cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

Nguyên tắc xác định nơi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định như sau:

  • Doanh nghiệp nộp thuế tại nơi đặt trụ sở chính.
  • Nếu doanh nghiệp có cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) hạch toán phụ thuộc và hoạt động tại tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương khác với nơi đặt trụ sở chính, số thuế sẽ được phân bổ giữa nơi có trụ sở chính và nơi có cơ sở sản xuất.
  • Quy định về phân bổ số thuế này không áp dụng cho doanh nghiệp có các công trình, hạng mục công trình, hoặc cơ sở xây dựng hạch toán phụ thuộc.

2024 Thum 5

Hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho bạn!

—————-

📍 XCYBER – MỘT THƯƠNG HIỆU THUỘC CYBERLOTUS

🌐 https://xcyber.vn

📧 info@cyberlotus.com

☎️ Tổng đài CSKH: 1900 2038

📞 Hotline : 0938 262 038

 #xcyber #cyberlotus

 

Trả lời