Những trường hợp nào phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

ngừng sử dụng hoá đơn điện tử

Khi nào thì doanh nghiệp/tổ chức và hộ kinh doanh bắt buộc phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử? Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như thế nào?

Những trường hợp phải ngừng sử dụng hóa đơn điện tử?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP, các trường hợp ngừng hóa đơn điện tử được quy định như sau:

Doanh nghiệp/tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thuộc một trong các trường hợp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã của cơ quan thuế:

(1) Chấm dứt MST;

(2) Cơ quan thuế xác minh và thông báo doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký;

(3) Thông báo với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền tạm ngừng kinh doanh;

(4) Có thông báo của cơ quan thuế về việc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử nhằm thực hiện cưỡng chế nợ thuế;

(5) Có hành vi sử dụng hóa đơn điện tử để bán hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(6) Có hành vi lập hóa đơn nhằm mục đích bán khống hàng hóa, cung cấp dịch vụ để chiếm đoạt tiền của tổ chức hoặc cá nhân, bị cơ quan chức năng phát hiện và thông báo cho cơ quan thuế;

(7) Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải tạm ngừng kinh doanh có điều kiện, khi phát hiện doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh không có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào kết quả thanh – kiểm tra thuế, nếu cơ quan thuế xác định doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh được thành lập để thực hiện mua bán, sử dụng hóa đơn không hợp pháp hoặc để trốn thuế, thì cơ quan thuế ban hành quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và doanh nghiệp bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Hóa đơn điện tử là gì

Trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Căn cứ theo khoản 2 Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định trình tự thực hiện ngừng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Cơ quan thuế quản lý trực tiếp gửi thông báo đến người nộp thuế thuộc trường hợp tại điểm (5), (6), (7) mục 1 đề nghị người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu liên quan đến việc sử dụng hóa đơn điện tử.

– Người nộp thuế giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo. Người nộp thuế có thể đến cơ quan thuế giải trình trực tiếp hoặc bổ sung thông tin, tài liệu hoặc bằng văn bản.

– Người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử hoặc giải trình bổ sung, cụ thể:

+ Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu đầy đủ và chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì người nộp thuế tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử.

+ Trường hợp người nộp thuế đã giải trình hoặc bổ sung thông tin, tài liệu mà không chứng minh được việc sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định pháp luật thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo yêu cầu người nộp thuế bổ sung thông tin, tài liệu. Thời hạn bổ sung là 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế ra thông báo.

+ Hết thời hạn theo thông báo mà người nộp thuế không giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu thì cơ quan thuế ra thông báo đề nghị người nộp thuế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế và xử lý theo quy định.

Khi nào Nhà nước ra quyết định ngừng sử dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền sẽ có trách nhiệm lập Quyết định cưỡng chế, bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn kèm thông báo. Thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử trong trường hợp người nộp thuế bị cưỡng chế gồm nội dung sau:

– Căn cứ đưa ra thông báo;

– Tên, địa chỉ, MST của người nộp thuế bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử;

– Lý do cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn;

– Ký hiệu, số hóa đơn và ngày cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn.
Căn cứ theo quy định tại Khoản 4 Điều 34 Nghị định này, thủ tục cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

– Cơ quan thuế đăng tải quyết định cưỡng chế, gửi thông báo cưỡng chế ngừng sử dụng lên trang thông tin điện tử trong vòng 24h, kể từ khi ban hành văn bản thông báo;

– Trong thời gian này, cơ quan thuế không tiếp nhận hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử của doanh nghiệp/tổ chức, hộ kinh doanh đang bị cưỡng chế, không cấp mã với hóa đơn điện tử có mã và không cấp hóa đơn, bán hóa đơn cho người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn;

– Trong trường hợp người nộp thuế đang bị cưỡng chế ngưng sử dụng hóa đơn mà đề nghị sử dụng hóa đơn để có nguồn tiền đảm bảo duy trì hoạt động thì cơ quan thuế tiếp tục cho sử dụng hóa đơn theo từng lần phát sinh. Với điều kiện, người nộp thuế nộp ít nhất 18% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng vào ngân sách Nhà nước.

Trên đây là nội dung liên quan đến ngừng sử dụng hóa đơn điện tử và các trình tự cơ quan Nhà nước thực hiện cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn điện tử. Thông qua bài viết này, hy vọng bạn đọc đã nắm rõ quy định liên quan đến hóa đơn điện tử và đảm bảo sử dụng hóa đơn đúng theo quy định pháp luật.

 

Trả lời