Những sửa đổi, bổ sung liên quan đến KH TSCĐ, thuế TNDN và thuế TNCN

NHUNG SUA DOI BO SUNG LIEN QUAN DEN KH TSCD THUE TNDN VA THUE TNCN

Ngày 16/3/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12 /2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/ 2013 của Bộ Tài chính.

Những nội dung cần chú ý liên quan đến trích Khấu hao TSCĐ và chi phí được trừ và thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) như sau (Điều 3 và Điều 4):

1) Sửa đổi, bổ sung quy định về chi phí được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):

– Doanh nghiệp nhận chuyển nhượng một phần vốn hoặc toàn bộ doanh nghiệp chỉ được trích khấu hao TSCĐ vào chi phí được trừ đối với các tài sản chuyển giao đủ điều kiện trích khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán tại doanh nghiệp chuyển nhượng.

– Phần chi vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người để: Trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện, bảo hiểm nhân thọ cho người lao động; Phần vượt mức quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, về bảo hiểm y tế để trích nộp các quỹ có tính chất an sinh xã hội (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm hưu trí bổ sung bắt buộc), quỹ bảo hiểm y tế và quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động là khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

2) Sửa đổi hướng dẫn liên quan đến thu nhập chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (Điều 4):

– Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Luật chứng khoán. “Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định tại Khoản 2, Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của Luật doanh nghiệp”.

“Điều 6 của Luật chứng khoán.

1. Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây:

a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ;

b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.”

Thông tư số 25/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 01/5 /2018.

Trả lời