Mẫu hợp đồng xây dựng công trình thông dụng nhất 2023

Mẫu hợp đồng xây dựng công trình

Tổng hợp các mẫu hợp đồng xây dựng công trình thông dụng nhất năm 2023 theo Thông tư 02/2023/TT-BXD.

Tải ngay các mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023

Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 02/2023/TT-BXD ngày 03/03/2023 hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng.

Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng: Dùng để sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình. Chi tiết mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng tại đây.

Mẫu hợp đồng thi công xây dựng: Dùng để thực hiện cho các gói thầu xây lắp. Chi tiết mẫu hợp đồng thi công xây dựng tại đây.

Mẫu hợp đồng EPC sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói đối với các gói thầu hỗn hợp. Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc hợp đồng theo giá kết hợp, thì các bên căn cứ vào các quy định của pháp luật và Thông tư này để sửa đổi, bổ sung điều khoản của mẫu hợp đồng EPC để xác lập hợp đồng. Chi tiết mẫu hợp đồng EPC tại đây.

mẫu hợp đồng xây dựng công trình
Các mẫu hợp đồng xây dựng theo Thông tư 02/2023/TT-BXD

Hướng dẫn sử dụng mẫu hợp đồng xây dựng từ ngày 20/4/2023

Tại Điều 7 Thông tư 02/2023/TT-BXD quy định về việc hướng dẫn sử dụng, vận dụng mẫu hợp đồng xây dựng như sau:

– Mẫu hợp đồng xây dựng công bố kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD để các tổ chức, cá nhân tham khảo, vận dụng trong việc xác lập, quản lý thực hiện hợp đồng cho các gói thầu xây dựng, đảm bảo nội dung hợp đồng xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Xây dựng 2014.

– Mẫu hợp đồng xây dựng công bố kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD là mẫu hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Trường hợp bên giao thầu là tổng thầu, nhà thầu chính, các bên nghiên cứu vận dụng các nội dung cần thiết của mẫu hợp đồng này để xác lập, quản lý thực hiện hợp đồng.

– Mẫu hợp đồng xây dựng công bố kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD bao gồm:

  • Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng (1) sử dụng cho loại hợp đồng tư vấn thực hiện công việc lập báo cáo nghiên cứu khả thi, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, giám sát thi công xây dựng công trình.
  • Mẫu hợp đồng thi công xây dựng (2).
  • Mẫu hợp đồng EPC (3) sử dụng cho loại hợp đồng trọn gói.

Trường hợp áp dụng các hình thức giá hợp đồng theo đơn giá cố định, đơn giá điều chỉnh hoặc hợp đồng theo giá kết hợp, thì các bên căn cứ vào các quy định của pháp luật và Thông tư 02/2023/TT-BXD để sửa đổi, bổ sung điều khoản của mẫu hợp đồng EPC để xác lập hợp đồng.

– Đối với hợp đồng đơn giản quy mô nhỏ, các loại hợp đồng tư vấn đầu tư xây dựng và hợp đồng hỗn hợp khác, các bên tham khảo, vận dụng các mẫu hợp đồng xây dựng công bố kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều khoản của mẫu hợp đồng để xác lập hợp đồng.

– Khi sử dụng mẫu hợp đồng xây dựng công bố kèm theo Thông tư 02/2023/TT-BXD để thỏa thuận, ký kết hợp đồng xây dựng thì các bên căn cứ vào yêu cầu, điều kiện cụ thể của gói thầu, dự án, các quy định của Nghị định 37/2015/NĐ-CP sửa đổi bởi Nghị định 50/2021/NĐ-CP, các quy định khác của pháp luật và nội dung hướng dẫn tại Thông tư này để thực hiện. Trong nội dung hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể các nội dung sau:

– Quy định cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự.

– Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, phải thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định pháp luật.

– Quy định cụ thể loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối.

– Trường hợp hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh thì phải thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn dữ liệu về giá và cơ sở giá để điều chỉnh hợp đồng không trái với hồ sơ mời thầu và pháp luật hợp đồng xây dựng.

– Tùy theo tính chất và điều kiện của gói thầu để điều chỉnh, bổ sung các nội dung hợp đồng cho phù hợp.

Thông tư 02/2023/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 20/4/2023

5 lưu ý khi sử dụng các mẫu hợp đồng xây dựng năm 2023

Khi soạn thảo, ký kết trong nội dung hợp đồng phải thỏa thuận cụ thể các nội dung sau:

  1. Quy định cụ thể về thời hạn thanh toán, thời gian bảo đảm thực hiện hợp đồng, thời hạn trả lời văn bản, thời gian chấm dứt hợp đồng và các trường hợp tương tự.
  2. Trường hợp nhà thầu là nhà thầu liên danh, phải thỏa thuận việc bảo đảm thực hiện hợp đồng, bảo lãnh tiền tạm ứng theo quy định pháp luật.
  3. Quy định cụ thể loại đồng tiền và hình thức thanh toán trong hợp đồng không trái với yêu cầu trong hồ sơ mời thầu và quy định của pháp luật về ngoại hối.
  4. Trường hợp hợp đồng theo hình thức đơn giá điều chỉnh thì phải thỏa thuận phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng, nguồn dữ liệu về giá và cơ sở giá để điều chỉnh hợp đồng không trái với hồ sơ mời thầu và pháp luật hợp đồng xây dựng.
  5. Tùy theo tính chất và điều kiện của gói thầu để điều chỉnh, bổ sung các nội dung hợp đồng cho phù hợp.

Trên đây là bài viết tổng hợp của xCyber về các mẫu hợp đồng xây dựng công trình thông dụng theo Thông tư 02/2023/TT-BXD. Theo dõi blog của xCyber để đọc thêm các bài viết cùng chủ đề nhé!

Trả lời