Hướng dẫn chi tiết cách xuất hóa đơn giảm 2% thuế Giá trị gia tăng theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP

Hướng dẫn xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP

Ngày 30/06/2024 vừa qua, Chính phủ chính thức ban hành Nghị định 72/2024/NĐ-CP uy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 142/2024/QH15 ngày 29/6/2024 của Quốc hội. xCyber hướng dẫn bạn chi tiết cách xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định mới ban hành này. 

TẢI XUỐNG: Nghị định 72/2024/NĐ-CP. 

Chi tiết cách xuất hóa đơn giảm 2% thuế giá trị gia tăng theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP

Trình tự xuất hóa đơn theo quy định của Chính phủ như sau:

(1) Đối với cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8%

Đối với các cơ sở kinh doanh này, khi lập hoá đơn giá trị gia tăng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại dòng thuế suất thuế giá trị gia tăng ghi “8%”; tiền thuế giá trị gia tăng; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế giá trị gia tăng đầu ra, cơ sở kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

(2) Đối với cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng khi thực hiện xuất hóa đơn

Trong trường hợp này, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế giá trị gia tăng, tại cột “Thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “Cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 20% mức tỷ lệ % trên doanh thu, đồng thời ghi chú: “đã giảm… (số tiền) tương ứng 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 142/2024/QH15”.

xuất hóa đơn giảm 2% thuế gtgt

Một số lưu ý khác về giảm thuế giá trị gia tăng 

– Các hàng hóa, dịch vụ được xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT phải thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% và không thuộc nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Phụ lục I, II, III ban hành kèm theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

– Thời gian áp dụng việc xuất hóa đơn giảm 2% thuế GTGT theo Nghị định 72/2024/NĐ-CP sẽ áp dụng từ ngày 01/7/2024 đến hết ngày 31/12/2024.

– Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại (1) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở kinh doanh theo quy định tại (2) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP.

Trường hợp cơ sở kinh doanh đã lập hóa đơn và đà kê khai theo mức thuế suất hoặc mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng chưa được giảm theo quy định tại Nghị định 72/2024/NĐ-CP thì người bán và người mua xử lý hóa đơn đã lập theo quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ.

Căn cứ vào hóa đơn sau khi xử lý, người bán kê khai điều chỉnh thuế đầu ra, người mua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào (nếu có).

(Khoản 3, 4, 5 Điều 1)

👉 Nếu còn bất kỳ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ 1900.2038 nhánh 2 để được xCyber hỗ trợ sớm nhất.

Trả lời