Doc

Tính năng       Bảng giá

Nhiều lựa chọn nguồn văn bản, tài liệu cần trình ký

Người dùng có thể chọn file tài liệu trình ký tải lên từ thiết bị máy tính / điện thoại hoặc trong thư mục tài liệu cá nhân đã được tải lên từ trước. Rectangle 3077 Người dùng có thể chọn file tài liệu trình ký tải lên từ thiết bị máy tính / điện thoại hoặc trong thư mục tài liệu cá nhân đã được tải lên từ trước. Rectangle 3078