Frame 9895

Tính năng       Bảng giá

Tại sao xCyber Books là phần mềm kế toán được ưu tiên lựa chọn?

xCyber Books online linh hoạt lựa chọn theo nghiệp vụ và quy mô hoạt động giúp tối ưu chi phí cho doanh nghiệp

Xem thêm
Banner Hooked
Tích hợp với hóa đơn điện tử, thuế điện tử, ngân hàng điện tử,… khiến cho công việc kế toán trở nên đơn giản và dễ dàng

Xem thêm
Banner Hooked

Tốc độ xử lý nghiệp vụ và chiết xuất báo cáo siêu nhanh, ngay cả khi sử dụng phần mềm liên tục trong nhiều năm

Xem thêm
Frame 8912

Tích hợp với hóa đơn điện tử, thuế điện tử, ngân hàng điện tử,… khiến cho công việc kế toán trở nên đơn giản và dễ dàng

Xem thêm
image 2 1

xCyber Books với

hàng loạt tính năng nổi bật, giúp đẩy nhanh
quá trình xử lý công việc của bạn

Quỹ và ngân hàng

- Theo dõi tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân hàng chi tiết theo từng loại tiền, ngân hàng và mục đích sử dụng - 
Theo dõi và thanh toán thu, chi (phiếu thu/phiếu chi, giấy báo nợ/giấy báo có) chi tiết theo khách hàng, hợp đồng, hoá đơn, khế ước, khoản mục phí và theo các đối tượng thông tin cần quản lý khá anh 1 1 Xử lý chênh lệch tỷ giá phát sinh trong kỳ
  • Tỷ giá ghi sổ được phép khai báo theo nhiều phương pháp khác nhau: đích danh, trung bình tháng, trunh bình di động;
  • Tỷ giá ghi sổ và chên lệch lãi (lỗ) được tạo ngay khi cập nhật và lưu chứng từ
  • Cho phép chỉnh sửa tỷ giá và tự động tính toán theo phương pháp khai báo ngầm định ngay khi phát sinh hoặc cuối kỳ.
Quản lý khế ước vay/cho vay:
  • Cho phép khai báo danh mục và quản lý các khoản đi vay, tiền gửi tiết kiệm, cho vay khác …
  • Cho phép quản lý lãi suất, thời hạn, số tiền thanh toán gốc, lãi theo từng đợt phát sinh.
Đầy đủ các loại báo cáo giúp doanh nghiệp quản trị tài chính của mình:
  • Sổ quỹ, nhật ký thu, chi tiền, số dư tài khoản ngân hàng,
  • Bảng tỷ giá, bảng kê chứng từ, bảng cân đối phát sinh theo khế ước